شرکت رشد ارتباطات هوشمند (راه) rah.ir و سایت خبری تحلیلی rahnews.com

روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته
در دو دهه ی گذشته علاوه بر پارادایم مرسوم تحقیق (مبتنی بر اصالت تحصلی یا اثبات گرایی) استفاده از پارادایم های دیگری مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که در حال حاضر برای شناسایی مسائل و مشکلات سیستم های اجتماعی-رفتاری به طور اعم، و محیط های آموزشی به طور اخص، استفاده از روش های مبتنی بر ترکیب پارادایم های تحقیق از اهمیت برخوردار شده است.
طرح های اصلی روش های ترکیبی، طرح همسو سازی
متداول ترین و شناخته شده ترین رویکرد می باشد. هدف این طرح "به دست آوردن داده هایی متفاوت، اما مکمل در مورد یک مسئله می باشد. " هدف از به کار گیری این طرح ؛ کنار هم گذاشتن نقاط قوت و ضعف روش های کمی (حجم بزرگ نمونه، روندها، تعمیم) با روش های کیفی (حجم نمونه کوچک ،جزئیات،عمیق) است. از این طرح زمانی استفاده میشود که : پژوهشگر می خواهد به صورت مستقیم نتایج آماری کمی را با یافته های کیفی مقایسه یا مقابله نماید و یا با داده های کیفی کمی را بسط داده یا رواسازی نماید.
ارسال فایل به شرکت
اینجا می توانید فایل های نوشتاری, شنیداری و تصویری خود را برای ما راسال کنید.
بارگذاری